Jayatri Devi International Academy

HOME

Administrative Body

Mr. Anil Kumar Jaiswal (Director)
Mr. Anand Rajan Pal (Principal)
Mr. Vishwa Nath Jaiswal - Ex. Block Chairperson (Advisor)
Mr. Baijnath Jaiswal - Gram Pradhan Kothili (Advisor)
Mr. Bajrangi Prasad Sharma (Advisor)
Miss Shiba Jaiswal - M.B.A. (Member)
Miss Tanisha Jaiswal - M.B.A. (Member)
Mr. Ayush Jaiswal - B. Com. (Member)
Mr. Pramod Paswan (Advisor)


jdia
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});